သူခိုး။ပုတ္သင္ညိဳရဲ႕အေရခံြဟာေျပာင္းလဲမႈ change။စိတ္ရဲ႕အေရခံြဟာဘာလဲ။


ဆိုကေရးတီးဟာ ေစ်းထဲဝင္တယ္။ဗုဒၶဟာေတာထဲဝင္တယ္။အေရွ႕နဲ႕အေနာက္။
လူရဲ႕စရုိက္ဟာ “ဇာတ္ကိုလိုက္တဲ့ဇာတ္လိုက္” တစ္ခါတစ္ခါမွာကံပံုပံုခ်ရ။
“...မို့” ဆိုတဲ့ ကံအေၾကာင္းကိုဖယ္လိုက္ ေရြးခ်ယ္စရာမဲ့ရဲ႕အနာဂတ္ကိုရဲရဲၾကည့္။သူခိုး။
စိတ္ေမွ်ာ္စင္အထပ္ထပ္ရဲ႕အေရခံြဟာဘာလဲ။သူခိုး။
“ဒါဏ္ရာေတြကိုေခါင္းေလာင္းထိုးျပီး လႉရင္ေကာင္းလိမ့္မယ္”
စကားလံုးေတြအားလံုး ဂီတသံစဥ္သက္သက္ျဖစ္တဲ့အထိ။သူခိုး။ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ။
ေတာင္တန္းေတြရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
ေစ်းေတြရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
ေတာအုပ္နက္နက္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
နားရြက္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
မ်က္လံုးရဲ႕ေနာက္ဆံုးတရား
ခင္ဗ်ားအေရျပားကို(၁၀)ႏွစ္တမ္းစိစစ္။သူခိုး။ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲ။
“စိတ္

က်ဟာဆံုးရႈံးမႈ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္သိစိတ္ေနာင္တနဲ႕ဆက္တယ္။”
သူခိုး။အပထုတ္။ပ ပ ပ ပ ပ ပ ပ ပ ပ
ပ ဟာေလးေထာင့္ u ျဖစ္ႏိုင္/မျဖစ္ႏိုင္ေျဖပါ။
လက္တန္းကဗ်ာရဲ႕ကံေျမပံုဟာေရးဆဲြျပီးဆိုပါက
သူခိုး။“ဒါဏ္ရာေတြကိုေခါင္းေလာင္းထိုးျပီးလႉရင္ေကာင္းလိမ့္မယ္။”
ဆိုကေရးတီးဟာ ေစ်းထဲဝင္တယ္။ဗုဒၶဟာေတာထဲဝင္တယ္။အေရွ႕နဲ႕အေနာက္
ေမွာင္နဲ႕မည္းမည္း။သူခိုး။
ခင္ဗ်ားစိတ္ရဲ႕အေရခံြဟာ ေျမြတစ္ေကာင္လိုလဲတတ္သလား။
ကံၾကမၼာလဲလွယ္ေလ့လာေရးပရုိဂ်က္။သူခိုး။
ဗုဒၶဟာေတာထဲဝင္တယ္။သတိပဌာန္ကမၼဌာန္း။ဆိုကေရးတီးဟာ ေစ်းထဲမွာ။
သူခိုး။ေမွာင္နဲ့မည္းမည္း။ ။

ျငိဏ္းေဝ


This entry was posted on 12:19 PM and is filed under . You can leave a response and follow any responses to this entry through the Subscribe to: Post Comments (Atom) .

0 comments